Uploader videosnímků portálu CZeCOT

Odesílatel

Jméno:*
zastupující společnost/organizaci:*
E-mail:*

I. Výše uvedený subjekt odesílatele - organizace/společnost (dále jen "poskytovatel") prostřednictvím své výše uvedené zmocněné osoby

  1. prohlašuje, že k vkládanému videosnímku/vkládaným videosnímkům, které vloží na portál CZeCOT, má autorská práva k jejich užití vložením do sítě internet a oprávnění poskytnout licenci k vkládaným dílům třetím osobám (poznámka: videosnímek může poskytovatel po dohodě s jejich autorem označit do popisu výhradou autorských práv např. "Video ...jméno autora..." nebo "Video © ...název nositele autorských práv, rok prvního uveřejnění).
  2. uděluje provozovatelovi portálu CZeCOT, společnosti World Media Partners, s.r.o. se sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, IČ 26208075, zapsaná v obchodním rejstříku u Městskéhu soudu v Praze, oddíl C, vložka 79804 (dále jen "provozovatel") právo nevýhradní časově a způsobem neomezené licence k užití vloženého videosnímku/vložených videosnímků, oprávnění videosnímek upravit konverzí do používaného formátu a oprávnění udělit právo nevýhradní časově a způsobem neomezené licence k užití vloženého videosnímku/vložených videosnímků třetím osobám. Nositelé licence nejsou povinni licence využít.
  3. se zavazuje, že nebude vkládat soubory nebo jejich části (pasáže), které jsou v rozporu s právním řádem České republiky.
  4. prohlašuje, že přijímá plnou právní odpovědnost za nepravdivost svého prohlášení v odst. 1 a 2 a případné nároky autorů videosnímků a třetích osob uplatněné z tohoto důvodu vůči provozovatelům portálu uspokojí sám přímo a nahradí eventuální škodu a ušlý zisk. V případě soudního či jiného řízení s provozovateli portálů v důsledku nepravdivosti prohlášení poskytne provozovatelům portálů na své náklady veškerou součinnost, podklady, informace a důkazy a na výzvu provozovatelů portálů vstoupí do řízení jako účastník.

II. Výše uvedená osoba prohlašuje, že je poskytovatelem zmocněna k poskytnutí této licence ke vloženému videosnímku/vloženým videosnímkům a k výše uvedenému prohlášení v čl. I. a je si vědoma své právní odpovědnosti za nepravdivost tohoto prohlášení.

III. Strany uzavírají licenční smlouvu podle zákona 121/2000 Sb., autorského zákona, a dalších relevantních právních předpisů České republiky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy oprávněná osoba poskytovatele vyplní registrační údaje, vysloví souhlas s těmito podmínkami, a předmět smlouvy (videosnímek/videosnímky) je doručen provozovateli.

IV. Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění. V případě, že uživatel nevysloví v přiměřené lhůtě souhlas se změněným zněním obchodních podmínek, bude smlouva mezi ním a provozovatelem ukončena. Smlouvu je možno také ukončit výpovědí ze strany poskytovatele. Smlouva je ukončena okamžikem, kdy poskytovatel projeví vůli k jejímu ukončení a jeho projev vůle je doručen provozovateli.